Blog nowoczesnych usług księgowych

Ulga na złe długi w roku 2020

6 sierpnia bieżącego roku Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie wybranych ustaw celem ograniczenia zatorów płatniczych, która w założeniu autorów, ma na celu wzmocnienie płynności finansowej firm dzięki redukcji występowania owych zatorów. W przypadku podatków dochodowych, nowelizacja wprowadziła całkiem nowe regulacje w zakresie nieuregulowanych w odpowiednim terminie należności, czyli inaczej mówiąc ulgi za złe długi.

Podatek dochodowy

W podatku dochodowym obowiązywać będzie tak zwana zasada memoriału. Zgodnie z jej brzmieniem, przychód podatkowy to kwoty należne, nawet jeżeli nie zostały faktycznie otrzymane. Analogicznie rzecz biorąc uregulowaniu uległy koszty podatkowe, bowiem niezapłacone zobowiązania są podstawą do obniżenia przychodu, który ma być opodatkowany. Nowelizacja ustawy da wierzycielom możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania o wartość wierzytelności, która zaliczana jest do należnych przychodów. Niemniej jednak tylko w przypadku, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie zbyta w przeciągu 90 dni od dnia, kiedy upłynął termin jej płatności, albo nie zostanie ona uregulowana. Z drugiej jednak strony, dłużnik będzie miał obowiązek doliczenia podstawy opodatkowania, która była uprzednio zaliczana do kosztów uzyskania przychodu wartości zobowiązania, które nie zostało uregulowane w wyznaczonym terminie.

 

Ulga za złe długi

Ulga za złe długi regulowana jest w podobny sposób w nowo stworzonych artykułach, co uprzednio. Zgodnie z artykułem 26 ustawy o PIT, podstawa do obliczenia podatku określana jest na podstawie art. 30ca ust.3, art. 30c ust. 2 i art. 26 ust. 1., jak i po odliczeniu kwot, które określone zostały w art. 26 e. :

  • może zostać zmniejszona o zaliczaną na poczet należnych przychodów wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernemu opóźnieniu, która nie była uregulowana, albo zbyta. Należy jednak mieć na uwadze, iż zmniejszenie dokonywane jest w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym upłynęło przynajmniej 90 dni od momentu upłynięcia terminu zapłaty, wyznaczonego w umowie, albo na fakturze,
  • może być powiększona o zaliczaną na poczet kosztów uzyskania przychodu wartości zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w myśl artykułu 4 ustawy na temat przeciwdziałania zbytnim opóźnieniom, które nie było uregulowane. Niemniej jednak zwiększenie dokonywane jest w zeznaniu podatkowym, które składa się za rok podatkowy, w którym upłynęło co najmniej 90 dni począwszy od dnia, kiedy upłynął termin zapłaty, określony wcześniej w umowie, albo na wystawionej fakturze.

 

Kiedy ma jeszcze zastosowanie ulga za złe długi?

Ulga za złe długi ma także zastosowanie w przypadku wpłacanych w przeciągu roku zaliczek. Wierzyciel może, zaś dłużnik ma obowiązek uwzględniać podczas wyliczenia podstawy obliczania zaliczki wartość, która nie została uregulowana w odpowiednim terminie.
 
Ulga tyczy się tylko wierzytelności od transakcji handlowych. Poprzez transakcję handlową powinno się rozumieć umowę, której przedmiot stanowi odpłatne świadczenie usług, albo odpłatna sprawa towaru, jeżeli została ona zawarta przez strony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Jak to się ma do wierzyciela?

Jeśli w konkretnym roku, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wierzyciel wykazał stratę, to jej kwota może być powiększona o wartość wierzytelności nieuregulowanych, która zaliczana jest do należnych przychodów. Jeśli wierzyciel osiągnął jakiś dochód, to może skorzystać z ulgi za złe długi do wysokości osiągniętego przez niego dochodu. Resztę niezapłaconych wierzytelności może on wykorzystać celem obniżenia podstawy do opodatkowania w następnych trzech latach, pod warunkiem jednak, iż wierzytelności te nie zostaną zbyte, albo uregulowane.

 

Jak to się ma do dłużnika?

Dłużnik będzie miał obowiązek powiększenia podstawy do opodatkowania, albo też zmniejszenia poniesionej straty, o wartość zobowiązań przeterminowanych, która zaliczana jest do kosztów uzyskania przychodu. Jeśli wartość ta jest wyższa, aniżeli kwota straty, to nadwyżka będzie przyczyną powstania dochodu, który podlega opodatkowaniu.

 

Warunki uzyskania ulgi za złe długi

Zastosowanie ulgi za złe długi będzie możliwe wyłącznie po spełnieniu powyższych warunków (muszą być one spełnione jednocześnie):

  • dłużnik w ostatni dzień miesiąca, który poprzedza dzień złożenia zeznania podatkowego nie będzie w trakcie postępowania likwidacyjnego, upadłościowego, czy też restrukturyzacyjnego,
  • począwszy od dnia wystawienia rachunku (faktury), albo też zwarcia umowy, która dokumentuje wierzytelność nie upłynęło więcej aniżeli 2 lata, licząc od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym był wystawiony rachunek (faktura), albo została podpisana umowa, a wypadku, kiedy rok kalendarzowy, w którym wystawiono rachunek (fakturę) jest inny aniżeli rok kalendarzowy, w którym zawarta była umowa - jeśli nie upłynęły dwa lata, poczynając od ostatniego dnia roku od późniejszej z tychże czynności,
  • transakcję handlową zawarto w ramach działalności dłużnika, jak i działalności wierzyciela, z której dochody podlegać będą opodatkowaniu przy pomocy podatku dochodowego.
 

W przypadku dalszych pytań zapraszamy do skorzystania z doradztwa podatkowego świadczonego przez naszą firmę.

 
Doradztwo podatkowe - usługi i współpraca