USŁUGI

Księgowość

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych - pełna księgowość zgodnie przepisami ustawy o rachunkowości lub krajowe bądź międzynarodowe standardy rachunkowości
 • Sporządzanie dokumentacji bilansowej w języku polskim i/lub angielskim
 • Prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Ewidencja podatku VAT
 • Sporządzanie i składanie okresowych oraz rocznych deklaracji podatkowych i sprawozdań
 • Pomoc lub reprezentacja w kontaktach z urzędami skarbowymi a także obsługa kontroli podatkowych
 • Sporządzanie deklaracji i rozliczeń podatku od nieruchomości oraz wieczystego użytkowania gruntu
 • Obsługa deklaracji i rozliczeń PFRON
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych dla GUS lub NBP
 • Sporządzanie dokumentacji księgowej i pracowniczej oraz regulaminów w szczególności Polityki rachunkowości, zasad kontroli i obiegu dokumentów, Regulaminów wynagradzania i ZFŚ
 • Sporządzanie dokumentacji kredytowej
 • Budżety, analizy kosztów, zlecenia nietypowe np. wiekowanie należności, wezwania do zapłaty, analizy wskaźnikowe
 • Doradztwo w zakresie systemów informatycznych w księgowości kadrach i magazynach

Kadry i płace

 • Sporządzanie comiesięcznych list płac pracowników
 • Przesyłanie e-deklaracji do ZUS przy użyciu podpisu kwalifikowanego
 • Sporządzanie dokumentacji pracowniczej w szczególności umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych i sprawozdań finansowych
 • Obsługa umów zleceń, o dzieło
 • Rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS i PIP
 • Przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego, abonamentów medycznych bonów żywnościowych
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa
 • Sporządzanie sprawozdań dla o celów księgowych i zarządczych
 • Kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy
 • Sporządzanie raportów statystycznych GUS z zakresu prawa pracy
 • Pomoc lub reprezentacja w kontaktach z organami kontrolnymi w tym obsługa kontroli podatkowych, ZUS czy kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy

Usługi pozostałe

 • Doradztwo podatkowe
 • Obsługa podmiotów nieprowadzących działalności komercyjnej
 • Przygotowanie umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilnej, jawnej, komandytowej
 • Przygotowanie dokumentów do KRS
 • Przygotowanie dokumentów do rejestracji lub zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • Wyprowadzanie zaległości księgowych
 • Kontrola i korekta zapisów
 • Nadzór nad księgowością systemami komputerowymi informatycznymi
 • Organizacja pracy służb finansowo-księgowych i kontrolingu
 • Adres firmy i obsługa biurowa korespondencji
 • Badania sprawozdań finansowych